آخرین اخبار شرکت

    - بازدید مسئولان وکارشناسان سامانه های نوین آبیاری از غرفه شرکت نوآبیاران بوستان مهر در نمایشگاه کشاورزی تهران 140


    خبر مهم:

    - در بازديد فني بهار سال 1401 موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي (وابسته به وزارت جهاد کشاورزي) از سامانه

    آبياري زيرسطحي لوله تراواي شرکت نوآبياران بوستان مهر، توسعه اين سامانه نوين آبياري مورد تاييد قرار گرفت.

   

    حذف سامانه آبياري قطره اي و تبدیل آن به سامانه زيرسطحي لوله تراوا:

    - در زمستان سال 1400، سیستم آبیاری قطره ای یک باغ پسته در روستاي خويدک يزد بدليل عدم کارایی حذف و

    با سامانه جدید آبياري زير سطحي لوله تراوا جایگزین شد. آقاي مهندس دشتي مالک باغ، اظهار داشتند که گرفتگي قطره چکان ها

    و عدم يکنواختي آبدهي دليل تغيير سامانه آبياري بوده است .


-

    سایر اخبار:

-

    - دریافت مجوز بهره برداری تولید لوله تراوا از وزارت صمت.

-

    انتشار مقاله خبری در هفته نامه رفسنجان

-

    ابلاغیه مجوز اجرای سامانه ابیاری زیر سطحی باغات پسته توسط وزارت جهاد کشاورزی به کلیه استانها.

-

    اجرای سیستم ابیاری در شهرستان سیرجان -

-

   ارزیابی سامانه زیر سطحی لوله تراوا توسط موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی -  

-

    عقد قرارداد تحقیقاتی ارزیابی سامانه ابیاری با موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.

-