آخرین اخبار شرکت

1.    دریافت مجوز بهره برداری تولید لوله تراوا از وزارت صمت.

2.    انتشار مقاله خبری در هفته نامه رفسنجان.

3.    ابلاغیه مجوز اجرای سامانه ابیاری زیر سطحی باغات پسته توسط وزارت جهاد کشاورزی به کلیه استانها.

4.    اجرای سیستم ابیاری در شهرستان سیرجان.

5.    ارزیابی سامانه زیر سطحی لوله تراوا توسط موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. 

6.    عقد قرارداد تحقیقاتی ارزیابی سامانه ابیاری با موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.

7.