آبیاری گلدانی

دستگاه آبیاری گلدانی  روزانه بصورت  خودکار گیاهان گلدانی  را بر اساس تابش مستقیم نور خورشید آبیاری می کند. خروج تدریجی (قطره­ای) آب از دستگاه  گیاه گلدانی را بمدت  15- 30 روز  آبیاری می کند

ویژگی­ها و مزایای

1-   آبیاری خودکار و روزانه گیاهان گلدانی

2- مناسب آبیاری  گیاهان گلدانی هنگام مسافرت

3- آبیاری متوالیگلدان بمدت 15 روز(در بیرون) و 30 روز  (داخل ساختمان)

4- عدم نیاز به تنظیم و دخالت انسان