اهداف شرکت

   اهداف اصلی شرکت عبارتند از:

  1-   ترویج سیستم آبیاری نوین زیر سطحی 

  2-  صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی

  3- افزایش راندمان آبیاری